https://www.high-endrolex.com/44 https://www.high-endrolex.com/44 Odontoiatria e Odontotecnica in un unico luogo Bekescsaba!

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztató a DENTAL Fogászat és Fogtechnikai Kft. fogtechnikai laborban működtetett kamerarendszerrel összefüggő személyes adatkezelési tevékenységéről

összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK (a továbbiakban: GDPR), vonatkozó rendelkezéseivel.

1. Az Adatkezelő neve és elérhetősége:

DENTAL Fogászat és Fogtechnikai Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-007080, adószám: 13735180-2-04, székhely: 5600 Békéscsaba, Erkel utca 16.,mint adatkezelő, a továbbiakban: Adatkezelő)

Elérhetőség: +36 (66) 321-791

2. Az Adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:

Név: Bálint Miklós ügyvezető

Elérhetőség: +36 (66) 321-791

3. Az adatkezelések alapadatai:
Adatkezelés 
Célja Jogalapja Kezelt adatok Időtartama Érintettek köre
vagyonvédelmi, technológiai kamerarendszer
személy- és vagyonvédelem GDPR  6. cikk f)                   
az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése a kamerák által rögzített képfelvételen szereplő képmás felhasználás hiányában 30 nap
munkavállalók egyéb érintettek
Az Érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen az Adatkezelőnél.
4. Adatfeldolgozók, további címzettek adatai, akik részére a kezelt személyes adatok továbbításra kerülhetnek:

A Munkavállalók adatait kezelő adatfeldolgozók az alábbi táblázatban tekinthetők meg.
Amennyiben az adatfeldolgozói körét a Munkáltató módosítja, akkor a változásokat átvezeti jelen Tájékoztatóban.
NÉV TEVÉKENYSÉG
ETOP – SECURITY Kft. karbantartás

 

Munkáltató a kamerarendszer által rögzített felvételeket nem továbbítja további adatfeldolgozónak, illetve harmadik félnek, természetes személynek. Indokolt esetben hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adja ki a Munkavállalóknak a kamerarendszer működtetésével összefüggésben rögzített személyes adatait.
5. A Munkavállaló jogai az adatkezeléssel kapcsolatban:

6.1.  Hozzáférési jog a kezelt személyes adatokhoz

A Munkavállaló jogosult arra, hogy a Munkáltató által kezelt személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljairól;

b) az érintett személyes adatok kategóriáiról;

c) azon adatfeldolgozókról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

e) a Munkavállaló azon jogáról, hogy kérelmezheti a Munkáltatótól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, továbbá a bírósághoz fordulás jogáról;

A Munkáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérelemre a Munkavállaló rendelkezésére bocsátja. A Munkavállaló által kért további másolatokért a Munkáltató az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Munkavállaló elektronikus úton nyújtotta be a hozzáférési kérelmét, akkor a Munkáltató elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére az információkat kivéve, ha azt a Munkavállaló másként kéri.

6.2.  Helyesbítéshez való jog

A Munkavállaló jogosult arra, hogy kérésére a Munkáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A Munkavállaló jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

6.3.  Törléshez való jog

A Munkavállaló jogosult arra, hogy kérésére a Munkáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Munkáltató pedig köteles a Munkavállalóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

c) vagy a személyes adatokat a Munkáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A Munkavállaló nem élhet a törlés jogával, amennyiben az adatkezelés:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, a Munkáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Munkáltatóra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából vagy;

c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

6.4.  Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Munkavállaló jogosult arra, hogy kérésére a Munkáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) a Munkavállaló vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Munkáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes és a Munkavállaló ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) a Munkáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Munkavállaló igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Munkavállaló hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Munkáltató a Munkavállalót az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja, amennyiben a korlátozás feltételei már nem állnak fenn.

6.5.  Jogorvoslathoz való jog

A Munkáltató elősegíti a Munkavállaló jelen Tájékoztató 6.1 – 6.4. pontjaiban meghatározott jogainak gyakorlását.

A Munkáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Munkavállalót a fenti jogai gyakorlására irányuló kérelme alapján tett intézkedéseiről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Munkáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Munkavállalót.

Ha a Munkavállaló elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Munkavállaló azt másként kéri.

Ha a Munkáltató nem tesz intézkedéseket a Munkavállaló kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Munkavállalót az intézkedés elmaradásának okairól.

A Munkáltató intézkedésének elmaradása esetén a Munkavállaló jogosult az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezni arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

A Munkavállaló e Tájékoztatóban foglalt jogainak megsértése esetén a Munkáltató ellen bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert a Munkavállaló - választása szerint - lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a Munkáltató fogtechnikai laborban működtetett kamerarendszerrel összefüggő személyes adatkezelési tevékenységére vonatkozó szabályokat megismertem, arról teljes körű kioktatásban részesültem és jelen Tájékoztató rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

Békéscsaba, 2018. május 25.

__________________________________
DENTAL Fogászat és Fogtechnikai Kft.
Munkáltató
képviseli: Bálint Miklós
ügyvezető önállóan
__________________________
[Név nyomtatottan]
Munkavállaló

https://www.high-endrolex.com/44